Анхааруулах огноог хэрхэн тохируулах, Notification хэрхэн хүлээн авах

Хугацаа дуусахаас өмнө анхааруулга өгнө.

Rating
0 0

Одоогоор ямар нэг сэтгэгдэл алга.

to be the first to leave a comment.