Агуулахын удирдлагын систем


Агуулахын удирдлагын систем (WMS) нь байгууллагуудад бараа, материалыг агуулахад орохоос эхлээд агуулахаас гарах хүртэл агуулахын үйл ажиллагааг хянах, удирдах боломжийг олгодог программ хангамж, процессуудаас бүрддэг.

  1. Бараа материалын байнгын бодит цаг хугацааны тооллогыг илүү хурдан хийх.


  2. Барааны үлдэгдэлийг байршлын тусламжтайгаар хянах, бүртгэх.


  3. Агуулахын процесс давхардлыг олж таних, засварлах.


  4. Захиалсан барааг хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай бэлтгэж хүргэх.


  5. Зардлыг бууруулах.

WMS нэвтрүүлэлтэнд шаардагдах хүчин зүйлс


Барааны бүртгэл (барааны ангилал шинж чанараар байршуулах)


Агуулахад байгаа байршил бүрийг системд бүртгэх


Барааг байршуулах дүрэм тодорхойлох


Агуулахын урсгал тодорхойлох, тохируулах


Дэд бүтэц сайжруулалт, Терминал төхөөрөмж ашиглах


Систем хэрэглэгчийн сургалт, зохион байгуулалт ( тест )

Санал болгох Терминал төхөөрөмж