Terms & Conditions

Ерөнхий зүйл

 1. Энэхүү гэрээгээр Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Харилцагчийн бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй Odoo Enterprise систем (цаашид “Систем” гэх)-ийн тасралтгүй ажиллагааг хангах (24/7), системд илэрсэн кодын алдааг арилгах, Харилцагчаас ирүүлсэн дуудлагыг шийдвэрлэх, хариу өгөх, системийн мэдээллийн санг тогтмол хугацаанд харилцагчийн зааж өгсөн сэрвэрт нөөцлөх, системыг суурилуулсан виртуал серверүүдийн тохиргоог хянах, тохируулах, виртуал сэрвэрүүдийн байнгын тогтовортой ажиллагааг хангах, Харилцагч нь хэлэлцэн тохирсон төлбөрийг төлөх, талууд гэрээний үүргээ биелүүлээгүйгээс хүлээх хариуцлага болон тэдгээртэй холбогдон үүсэх бусад харилцааг зохицуулахад оршино.  


Харилцагчийн эрх, үүрэг


 1. Харилцагч нь энэхүү гэрээнд заасан үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн байна.
 2. Харилцагч нь Хавсралт №1-д заасан серверүүдийг гадны халдлагаас хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд үүнийг өөрөө эсвэл өөр гуравдагч этгээдээр хийлгэж болно.
 3. Системыг хэрэглэх явцад илэрсэн ямар нэгэн алдаа, гэмтэл гарсан тохиолдолд нэн даруй Үйлчилгээ үзүүлэгчид мэдэгдэж, шаардлагатай арга хэмжээ авахыг шаардах эрхтэй.
 4. Odoo системд байхгүй функциональ, тайлан зэргийг нэмэлтээр хийлгэх бол Үйлчилгээ үзүүлэгчтэй ажлын хөлсийг харилцан тохирон хийлгэж болно.
 5. Үйлчилгээ үзүүлэгчээс ирүүлсэн нэхэмжлэхийг үндэслэн гэрээнд заасан хөлсийг тогтоосон хуваарийн дагуу төлөх үүрэгтэй.
 6. Гэрээнд заасан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэх талаар Үйлчилгээ үзүүлэгчид шаардлага тавих эрхтэй.


Үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг


 1. Гэрээний хугацаанд хоногийн 24 цаг системүүдийн найдвартай, хэвийн ажиллагааг бүрэн хангаж ажиллах, системийн кодноос үүдэн алдаа, түүнээс харилцагчид үүссэн хохирлыг бие даан хариуцаж арилгах үүрэгтэй. 
 2. Системд үүссэн кодны аливаа алдаа, доголдлыг харилцагч мэдэгдсэнээс хойш дараах хугацаанд хэвийн ажиллагаанд оруулах үүрэгтэй. Үүнд.
  1. Яаралтай хэвийн ажиллагаанд оруулах алдаа, доголдол (Харилцагчийн бизнес процесс доголдохуйц хэмжээний буюу борлуулалтын захиалга үүсгэж болохгүй, төлбөр хүлээн авах боломжгүй болох нөхцөл байдал үүсэх гэм мэт, үүгээр хязгаарлагдахгүй бусад нөхцөл байдал үүссэн)-ыг нэн даруй буюу 1-4 цагийн дотор;
  2. Энгийн алдаа, доголдол (Харилцагчийн бизнес процесс доголдохуйц хэмжээнд хүргэхгүй алдаа, доголдол буюу борлуулалтаас бусад)-ыг ажлын 2 (хоёр) өдрийн дотор;
  3. Гэрээний 3.2.1, 3.2.2-д заасан хугацаанд засах боломжгүй алдаа, доголдол (тайлантай холбоотой)-ыг харицагчтай харилцан тохиролцсон хугацаанд багтаан. 
 3. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь системүүдийг түр хугацаагаар зогсоох зайлшгүй шаардлага үүсвэл зогсоохоос 24 цагийн өмнө заавал Харилцагчид урьдчилан мэдэгдэх үүрэгтэй. 
 4. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг Харилцагчаас шаардах эрхтэй.
 5. Төлбөрийг гэрээнд заасны дагуу төлөхийг Харилцагчаас шаардах эрхтэй.
 6. Тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, сүлжээний доголдол зэргээс үүдэн гарсан аливаа сааталд Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хариуцлага хүлээхгүй.
 7. Харилцагчийн төлбөр нь Үйлчилгээ үзүүлэгчээс үл хамаарах шалтгаанаар гэрээнд заасан хугацаанд төлөгдөхгүй байгаа тохиолдолд Үйлчилгээ үзүүлэгч нь энэхүү гэрээний 1.1 хэсэгт заасан ажлыг хуваарьт төлбөр төлөгдтөл зогсоох эрхтэй. Төлбөр төлөгдөөгүй болон систем хэрэглэгчийн алдаанаас үүссэн асуудал, түүнчлэн харилцагчийн сервер байршиж буй компанийн үйл ажиллагаа доголдсоноос харилцагчид учирсан хохирлыг Үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцахгүй.Талуудын хариуцлага


 1. Энэхүү гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаанд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс татгалзсан тал үүнээс үүдэн гарах хохирол, аливаа үр дагаварыг бүрэн хариуцна.
 2. Талуудын бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээг гуравдагч этгээдэд үзүүлэх, тараахыг хориглоно. 
 3. Талуудын хооронд маргаан бүхий байдал үүссэн, эсвэл давагдашгүй хүчин зүйлсийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэний улмаас төлбөрийг цаг тухайд нь төлөөгүйгээс үүссэн хариуцлагыг Харилцагч хариуцахгүй.
 4. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь гэрээний 3.2.1-д заасан алдаа, доголдлыг уг зүйлд заасан хугацаанд багтаан засварлаж, хэвийн ажиллагаанд оруулаагүй, гэрээнд зааснаар мэдэгдэхгүйгээр түр хугацаагаар зогсоосон тохиолдолд гэрээний 5.1-д заасан үнийн дүнгийн 30 хувьтай тэнцэх хэмжээний торгуулийг харилцагчид төлнө. 
 5. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь үйлчилгээ үзүүлэх явцад Харилцагчаас хүлээн авсан нууц мэдээллийг өөрийн буруутай үйлдэл эс үйлдэхүйн улмаас гуравдагч этгээдэд задруулсан, дамжуулсан нь тогтоогдсон тохиолдолд Харилцагчид учирсан хохирлыг бие даан бүрэн төлнө.