Хариуцагч Мөнхбаатар Гомбосүрэн
Сүүлийн Шинэчлэл 2023-04-13
Нийт үргэлжлэх хугацаа 49 минут
Гишүүд 90
Анхан шат Odoo v14
 • Данс & Журнал
  • Журнал үүсгэх тохируулах
  • Данс үүсгэх тохируулах
 • Нэхэмжлэл бүртгэх
  • Нэхэмжлэл бүртгэх
 • Нэхэмжлэл хаах
  • Нэхэмжлэл хаах: Журналын гүйлгээгээр дүйцүүлэх
  • Нэхэмжлэл хаах: Нэхэмжлэлээр дүйцүүлэх
  • Нэхэмжлэл хаах: Төлбөр бүртгэх
 • Касс & Харилцах
  • Касс, харилцахын хуулга бүртгэх, баримт хэвлэх
  • Касс харилцах хооронд мөнгө шилжүүлэх
  • Авлага өглөгийн эхний үлдэгдэл оруулах
  • Бэлэн мөнгөний эхний үлдэгдэл оруулах
 • Хөрөнгө
  • Хөрөнгийн загвар үүсгэх
  • Нэхэмжлэлээр хөрөнгө үүсгэх
  • Хөрөнгийн эхний үлдэгдэл оруулах
  • Хөрөнгө капиталжуулах
 • Ханш
  • Валютын харилцах данс хооронд гүйлгээ хийх
 • Санхүүгийн тайлан
  • Харилцагчийн тайлангийн хэрэглээ
  • Ерөнхий журналын хэрэглээ
  • Санхүүгийн байдлын тайлангийн хэрэглээ
  • Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн хэрэглээ
  • Мөнгөн гүйлгээний бичилтийн зөрүү олох